Lentvario pradinė mokykla
Lentvario
pradinė mokykla
Kalba:  lten
Tel./faks (8 528) 28 128
Adresas: Mokyklos g. 1, LT-25118 Lentvaris
El. p. lentvariopradine@yahoo.com
Būkime draugais www.facebook.com paskyroje
Kraunasi...

Ugdymo organizavimas

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2015–2016 METAIS 

 

 1. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 

 1. Grupėje vykstantį procesą reglamentuoja konkrečios grupės ugdymo(si) tikslai.
 2. Mokykloje įsteigta viena priešmokyklinio ugdymo grupė.
 3. Mokykloje organizuojamas priešmokyklinis ugdymas pagal II modelį, patvirtintą 2012 m. rugpjūčio 30 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1 – 211 „Dėl Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių“.
 4.  II modelis:
  •  grupės veikla yra 10,5 val.
  •  grupėje vykstantį ugdymą reglamentuoja Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa ir konkrečios grupės ugdymo(si) tikslai (socialinė ir kultūrinė vaikų patirtis, jų brandumas ir kt.). Ugdymas grupėje vyksta kaip vientisas procesas, jis neskaidomas į atskiras sritis (atskirus dalykus) ir vyksta integruotai. Pabrėžiamas būtinų priešmokyklinio amžiaus vaikams kompetencijų ugdymas, o ne specifinės žinios ar siauri mokėjimai (pavyzdžiui, mokymas rašyti raides);
  •  minimalus vaikų skaičius grupėje – 10, maksimalus skaičius – 20;
  •  priešmokyklinio ugdymo pedagogui talkina auklėtojo padėjėjas.

IV. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROCESO TRUKMĖ

 1.  Kasdieninė veikla priešmokyklinio ugdymo grupėje prasideda 7.30 valandą, baigiasi 18 val. Priešmokyklinio ugdymo grupė dirba 5 dienas per savaitę. Kai oro temperatūra yra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, grupėje užsiėmimai nevyksta.
 2. Ugdomosios veiklos laikotarpis – 160 dienų (640 valandų).
 3. Ugdomoji veikla:
  • 2015-2016 m. m. pradedama rugsėjo 1d., baigiama gegužės 30 d.;
  • programos įgyvendinimo laikotarpiu vaikų atostogos organizuojamos pagal mokykloje nustatytą pradinių klasių mokinių atostogų laiką;
  • atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

Atostogos

Laikas

Į mokyklą

Rudens

2015-10-26 – 2015-10-30

2015-11-04

Žiemos (Kalėdų)

2015-12-28 – 2016-01-08

2016-01-11

Pavasario (Velykų)

2016-03-21 – 2016-03-25

2016-04-04

Vasaros

2016-05-25 – 2016 -08-31

 

 

 

 1. Papildomoms atostogoms skiriama 10 ugdymosi dienos:

Papildomos atostogos

Laikas

Į mokyklą

Rudens (2 d.)

2015-11-02 – 2015-11-03

2015-11-04

Žiemos (4 d.)

2016-02-12 – 2016-02-19

2016-02-22

Pavasario (4 d.)

2016-03-29 – 2016-04-01

2016-04-04

 

II. PRADINIO UGDYMO PROCESO TRUKMĖ

 

 1. Mokslo metai:
  1.  2015–2016 mokslo metai prasideda 2015 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2016 m. rugpjūčio 31 d. Ugdymo procesas prasideda 2015 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2016 m. gegužės 31 d.
  2. Ugdymo procesas organizuojamas pusmečiais:

I pusmetis

II pusmetis

2015-09-01 – 2015-12-31

2016-01-01 – 2016-05-31

 

 1. Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė 2015–2016 mokslo metais – 32 savaitės.
 2.  Mokiniams skiriamos atostogos:
  • Mokinių atostogos 2015-2016 mokslo metais:

 

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Į mokyklą

Rudens

2015-10-26

2015-10-30

2015-11-04

Žiemos (Kalėdų)

2015-12-28

2016-01-08

2016-01-11

Pavasario (Velykų)

2016-03-21

2016-03-25

2016-04-04

Vasaros

2016-06-01

2016-08-31

 

 

Papildomoms atostogoms skiriama 10 ugdymosi dienos. Papildomų atostogų datas ir trukmę, numatė mokykla, atsižvelgdama į mokyklos bendruomenės poreikius, suderinusi su mokyklos taryba:

 

Papildomos atostogos

Prasideda

Baigiasi

Į mokyklą

Rudens (2 d.)

2015-11-02

2015-11-03

2015-11-04

Žiemos (4 d.)

2016-02-15

2015-02-19

2016-02-22

Pavasario (4 d.)

2016-03-29

2016-04-01

2016-04-04

 

 

10 ugdymo proceso dienų per mokslo metus skiriama kultūrinei (taip pat etninei), meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei veiklai. Ši veikla yra ugdymo proceso dalis, ja siekiama Bendrojoje programoje numatytų ugdymo tikslų:

 

Eil. Nr.

Priemonė/ veikla

 •  

Kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla

1.

Mokslo metų pradžios šventė.

 1.  
 1.  

Kalėdiniai renginiai.

 1.  
 1.  

Kaziuko mugė.

 1.  

4.

Amatų diena.

 1.  

5.

Šokio festivalis „Europos ritmu“.

 1.  
 1.  

Mokslo metų pabaigos šventė.

 1.  

Sportinė, pažintinė veikla

 1.  

Dalyvavimas edukacinėse pamokose.

2015-2016 m.m.

 1.  

Pažintinės ekskursijos.

 1.  

9.

Sporto ir sveikatingumo šventė.

 1.  

Socialinė, praktinė veikla

 1.  

Darom 2016.

 1.  

 

Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, nustačius ypatingąją epideminę padėtį dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose, taip pat oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, mokiniai į mokyklą gali nevykti. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Mokyklos direktorius priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo, apie priimtus sprendimus informuoja mokyklos tarybą, vykdomosios institucijos įgaliotą asmenį.