Lentvario pradinė mokykla
Lentvario
pradinė mokykla
Kalba:  lten
Tel./faks (8 528) 28 128
Adresas: Mokyklos g. 1, LT-25118 Lentvaris
El. p. lentvariopradine@yahoo.com
Būkime draugais www.facebook.com paskyroje
Kraunasi...

Misija, vizija, filosofija

Mokyklos prioritetai, vizija, misija, filosofija, vertybės, tikslai ir uždaviniai      
 

Prioritetai 

 

 • Ugdymo(si) kokybė, orientuoto į kiekvieno vaiko pažangą
 • Aktyvus mokinio ugdymas(is) pamokoje/veikloje
 • Ugdymo(si) aplinkos kokybės užtikrinimas
                                                                                                             

Mokyklos vizija

 

Lentvario pradinė mokykla – saugi ir nuolat tobulėjanti bendruomenė, orientuota į pozityvų sąmoningų, atsakingų, atvirai ir savarankiškai mąstančių vaikų ugdymą.

 

Mokyklos misija

 

Teikti 5-11 metų vaikams kokybišką priešmokyklinį ir pradinį išsilavinimą, grįstą asmenine atsakomybe už savo poelgius, ir mokymusi siekiant pažangos tyrinėjimams ir atradimams pritaikytose aplinkose mokykloje ir už jos ribų.

 

Filosofija

 

Vaikai besimokydami ne tik bendrauja ir bendradarbiauja, bet kartu įgyja ir asmeninę atsakomybę už savo poelgius ir mokymąsi siekiant pažangos. Žinodamas, kad nuo jo pasirinkimų tiesiogiai priklauso pasiekimai, vaikas jaučia savo vertę ir galią sąmoningai kurti savo ateitį.

Mūsų mokytojai - tai sektinas pavyzdys, kurį kasdien atkartoja vaikai. Mokytojų entuziazmą skatina žinojimas, kad tėvai namuose reguliariai stebi vaikų pažangą ir kaip palaikantys vienos komandos nariai aktyviai pratęsia mokytojo pradėtą ugdymo darbą.

Mokykloje esame pozityvūs ir geranoriški. Mes jaučiame savo vertę nemenkindami kitų. Čia visi mes keičiamės ir tobulėjame vedini ne baimės, o troškimų.

Mes tikime, kad mokinys ir mokytojas turi būti susieti kūrybinių santykių, nuolatinės mokymosi pažangos siekių, dvasinio tobulėjimo, pagarbos, tarpusavio supratimo.

 

Vertybės

 

Siekdami įgyvendinti mokyklos misiją bendruomenės nariai vadovaujasi šiomis vertybėmis:

 • bendradarbiavimas: laikydamiesi susitarimų, atsakingai drauge veikdami siekiame bendro tikslo;
 • pagarba: kiekvienas žmogus – didelis ir mažas – svarbus, unikalus, gerbiame jį, vertiname jo nuomonę;
 • saugumas – mokykloje jaučiamės psichologiškai ir fiziškai saugūs;
 • pozityvumas – pasitikime savimi, stipriname ir palaikome vieni kitus;
 • kompetencija – vertiname profesionalumą, nuolat tobulėjame, esame darbštūs, lankstūs, atsakingai dirbame ir pasiekiame gerų ugdymo(si) rezultatų

 

Tikslai ir uždaviniai

 

Mokyklos strateginis tikslas – Ugdymo(si) proceso kokybės gerinimas, aktyvųjį mokymą(si) skatinančios aplinkos kūrimas.

Uždaviniai:

 1. Tobulinti mokyklos vadovų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų bendrąsias ir dalykines kompetencijas.
 2. Diegti pamokose netradicinius, aktyviuosius mokymo metodus, skatinančius aktyvųjį mokymąsi.
 3. Tobulinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą ir įsivertinimą, siekiant atskirų mokinių pažangos.
 4. Sudaryti sąlygas mokiniams įgyti naujas ir kryptingai plėtoti turimas kompetencijas.
 5. Kurti ugdymui(si) palankias, saugias edukacines erdves, stiprinti mokyklos materialinę bazę.