Lentvario pradinė mokykla
Lentvario
pradinė mokykla
Kalba:  lten
Tel./faks (8 528) 28 128
Adresas: Mokyklos g. 1, LT-25118 Lentvaris
El. p. lentvariopradine@yahoo.com
Būkime draugais www.facebook.com paskyroje
Kraunasi...

Misija, vizija, filosofija

Mokyklos vizija, misija, filosofija, tikslai ir uždaviniai                                   
                                                                                      

Mokyklos vizija

 

Lentvario pradinė mokykla  moderni, demokratiškai organizuota, besimokanti, kokybišką ugdymą užtikrinanti mokykla, ugdymo inovacijų diegimo ir sklaidos centras atviras kaitai ir tobulėjimui. Mokykla, kurioje vaikas yra asmenybė ir kūrėjas, mokytojas – asmenybė, kūrėjas ir draugas, tėvai – ugdymo proceso dalyviai ir partneriai.

 

Mokyklos misija

 

Teikti 5 -11 metų vaikams kokybišką priešmokyklinį ir pradinį išsilavinimą, sudaryti sąlygas mokinių saviraiškos tenkinimui, organizuoti kryptingą meninį ugdymą. Ugdyti visapusiškai išsilavinusią, gyvenimo vertybes turinčią asmenybę, gebančią sėkmingai mokytis pagrindinės mokyklos mokymo pakopoje.

 

Filosofija

 

Mes tikime, kad mokinys ir mokytojas turi būti susieti kūrybinių santykių, nuolatinės mokymosi pažangos siekių, dvasinio tobulėjimo, pagarbos, tarpusavio supratimo.

 

Vertybės

 

Didžiausia vertybė mokykloje–vaikas. Mokyklos bendruomenė – vadovai, mokytojai, aptarnaujantis personalas, mokinių tėvai, vietos bendruomenės atstovai apjungia savo pastangas, gebėjimus ir kompetencijas tam, jog būtų kuriamos mokymo(si) ir edukacinės erdvės, o bendruomenėje derėtų humaniškumas, kūrybiškumas, mokymosi visą gyvenimą ir pilietiškumo pajauta, kitos visus vienijančios bendražmogiškos vertybės. Todėl svarbus dėmesys asmens individualių gebėjimų ugdymui, savivaldos institucijų stiprinimui, turtingos ir vertingos mokymosi aplinkos kūrimui, talentų atpažinimui ir gabių vaikų skatinimo sistemos įgyvendinimui.

Siekdami įgyvendinti mokyklos misiją bendruomenės nariai vadovaujasi šiomis vertybėmis:

  • bendradarbiavimas ir partnerystė;
  • tautiškumas ir pilietiškumas;
  • kūrybiškumas ir iniciatyvumas;
  • pagarba kiekvienam žmogui;
  • kompetencija ir profesionalumas;
  • tolerancija, savigarba ir teisingumas;
  • tobulėjimas ir atvirumas naujoms idėjoms;
  • lojalumas – mylime savo mokyklą ir didžiuojamės ja, tikime tuo, ką darome, stengiamės daryti geriausia, ką galime.

 

Tikslai ir uždaviniai

 

1. Emociškai saugios mokymosi aplinkos puoselėjimas panaudojant mokyklos bendruomenės ir socialinių partnerių kompetencijas

1.1. Tobulinti pagalbos vaikui sistemą

1.2. Kurti sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas

1.3. Efektyvinti socialinių partnerių įtraukimą, užtikrinant mokinių fizinį ir psichologinį saugumą

 

2. Ugdymo kokybės tobulinimas sukuriant optimalias sąlygas įvairių gabumų ir poreikių mokiniams, siekiant asmeninės pažangos

2.1. Kurti prielaidas mokinių ugdymo ir mokymo(si) tobulinimui

2.2. Vystyti gabių mokinių ugdymo(si) sistemą

 

3. Efektyvus išteklių valdymas, ugdymo bazės modernizavimas ir tobulinimas

3.1. Kurti mokymosi aplinką, padedančią užtikrinti mokinių saugumą, tenkinančią ugdytinių formalaus ir neformalaus švietimo poreikius

3.2. Pritraukti papildomų išteklių edukacinei aplinkai gerinti

 

4. Susitelkusios ir nuolat tobulėjančios bendruomenės narių mokymosi bendradarbiaujant kompetencijos vystymas

4.1. Sudaryti sąlygas aktyviam visų mokyklos bendruomenės narių mokymuisi bendradarbiaujant

4.2. Stiprinti mokyklos bendruomenės narių partnerystę, siekiant išsaugoti senas ir formuojant naujas mokyklos tradicijas, ugdant kultūrą puoselėjančią asmenybę

4.3. Plėtoti ryšius su rajono, šalies ir užsienio švietimo įstaigomis